Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 υλοποιήθηκε η ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας με πλήρη τίτλο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2020 – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ». Ουσιαστικά ο όρος «βιώσιμη» παραπέμπει και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (οικονομικό, κοινωνικό, και περιβαλλοντικό) και ο όρος «έξυπνη» παραπέμπει στον προσανατολισμό της πόλης στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στοιχείο που διατρέχει και τους τρεις πυλώνες.

Συνεπώς, βασικό στοιχείο του οράματος της ΣΒΑΑ Καλαμάτας ήταν η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της με ολοκληρωμένο τρόπο, με την έννοια μιας προσπάθειας σε πολλά αλληλοϋποστηριζόμενα πεδία. Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) της ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας 2014-2020 ήταν:

  • ΑΠ 1 Βιωσιμότητα της οικονομίας και επιχειρηματικότητα
  • ΑΠ 2 Κοινωνική βιωσιμότητα και δικαιοσύνη
  • ΑΠ 3 Βιωσιμότητα στην πόλη και ποιότητα ζωής

Η πρόταση εφαρμογής ΟΧΕ-ΒΑΑ στο Δήμο Καλαμάτας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνέχεια της ΣΒΑΑ της προηγούμενης περιόδου και την επικαιροποίησή της, βάσει των αναγκών που εντοπίστηκαν και της ανάλυσης των προκλήσεων, δυνατοτήτων, αδυναμιών και προοπτικών. Η επικαιροποιημένη και συνεχιζόμενη Στρατηγική είναι στοχευμένη προκειμένου να ανταποκρίνεται σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο τοπίο, γεμάτο προοπτικές και προκλήσεις.

Όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αποτελεί το εξής:

«Η ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης της Καλαμάτας, μέσα από την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού της κεφαλαίου και την ισόρροπή χωρική ανάπτυξή της, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και ανθεκτικό περιβάλλον, σε σύνδεση με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βάση του τρίπτυχου Πράσινη – Ψηφιακή – Ολιστική Καλαμάτα.»

Ως κύρια περιοχή παρέμβασης εξακολουθεί να είναι η εστίαση στην ΠΖ (Παραλιακή Ζώνη) και στο ΙΚ (Ιστορικό Κέντρο) της ΟΧΕ-ΒΑΑ της ΠΠ 2014-2020 με δυνατότητα, στη νέα περίοδο, επέκτασης της αναφοράς σε όλη την περιοχή του Δήμου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διασύνδεσης αστικού πυρήνα και περιαστικών περιοχών, σύμφωνα και με τις προτροπές της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και του Εγχειριδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Επιτροπής (JRC, EU, 2020).

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) της ΣΒΑΑ 2021-2027 του Δήμου Καλαμάτας τίθενται οι κατωτέρω:

Σ.Σ.1.: Αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών στη βάση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων.

Σ.Σ.2.: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας, με παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης.

Σ.Σ.3.: Στήριξη της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη βάση ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας.

Σ.Σ.4.: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.