Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης ΣΒΑΑ

  • Τρέχοντα Σελίδα 1
  • Σελίδα 2
  • Σελίδα 3
  • Σελίδα 4
  • Σελίδα 5
  • Ολοκλήρωση

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών,  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο Δήμο Καλαμάτας.

Οι ΣΒΑΑ αποτελούν ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης μέσω του οποίου είναι δυνατό να εφαρμοστούν βιώσιμες αναπτυξιακές στρατηγικές στις αστικές περιοχές.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά στο σύνολο του Δήμου Καλαμάτας. Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για το Δήμο Καλαμάτας.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι και οι αρχές εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Η έρευνα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
1. Γνωρίζετε τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου;