Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Στρατηγικής (Α.Σ.). Η επικαιροποιημένη ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας για την ΠΠ 2021-2027 διαρθρώνεται σε τέσσερις Άξονες Στρατηγικής που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.):

Α.Σ.1.: Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στο Δήμο Καλαμάτας:

  • Ε.Σ.1.1.: Βελτίωση αστικών υποδομών και λειτουργιών με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην ανθεκτικότητα του Δήμου Καλαμάτας.

Α.Σ.2.: Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος για την ενίσχυση της εικόνας του Δήμου Καλαμάτας:

  • Ε.Σ.2.1.: Οργάνωση και ενίσχυση της προβολής της ταυτότητας και της εικόνας του Δήμου Καλαμάτας για τον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του τουριστικού τομέα.
  • Ε.Σ.2.2.: Προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων του Δήμου Καλαμάτας.

Α.Σ.3.: Στήριξη της τοπικής οικονομίας στο Δήμο Καλαμάτας:

  • Ε.Σ.3.1.: Ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας στο Δήμο Καλαμάτας για την αειφόρο διαχείριση των πόρων.

Α.Σ.4.: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στο Δήμο Καλαμάτας:

  • Ε.Σ.4.1.: Αναβάθμιση μηχανισμών και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης στο Δήμο Καλαμάτας.